Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Creative Solutions Sp. z.o.o., adres: ul. Podwale 28/12, 33-300 Nowy Sącz, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków – Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000646611, NIP: 7343543821, REGON: 365843299 – kontakt poprzez kontakt@tomaszsolecki.pl lub +48 666 352 146.

2. Pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Creative Solutions, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu kontakt@tomaszsolecki.pl lub +48 666 352 146.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:

• zawarcia oraz realizacji umów z klientami, ich rozliczania, rozpatrywania reklamacji, skarg, wniosków, udzielania odpowiedzi na pytania klientów, kontaktowania się z klientami – przetwarzanie w tym zakresie jest niezbędne do realizacji umów zawartych z klientami (art. 6 ust. 1b RODO);

• podatkowych i rachunkowych – przetwarzanie w tym zakresie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 c RODO);

• egzekucji roszczeń, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami – przetwarzanie w tym zakresie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1f RODO);

• marketingu bezpośredniego usług administratora oraz świadczenia usług drogą elektroniczną – przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie odbywa się po uprzednim wyrażeniu zgody osoby, której dane są przetwarzane (art. 6 ust. 1a RODO);

4. W związku z przetwarzaniem danych odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są:

• osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych osobowych;

• pracownicy i współpracownicy;

• biuro rachunkowe; • kancelaria prawna.

5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu:

• prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych;

• prawo dostępu do danych osobowych;

• prawo żądania sprostowania danych osobowych;

• prawo żądania usunięcia danych osobowych;

• prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

• prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

• prawo do przenoszenia danych osobowych;

• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

6. Dane będą przechowywane przez czas nieokreślony.

7. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa tel. 22 531 03 00 fax. 22 531 03 01 kancelaria@uodo.gov.pl.

9. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a ich niepodanie skutkowało będzie odmową zawarcia umowy. Podanie danych osobowych przetwarzanych w celach marketingowych jest dobrowolne.

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane